กลุ่มบริษัท ซี.เอ็ม.พี. เกิดด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าของ ผู้บริหารในการที่จะอาศัยศักยภาพ ของแต่ละบริษัทภายในกลุ่ม เพื่อนำมาสร้างความเข้มแข็งของการทำธุรกิจ โดยอาศัยจุดเด่นและความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทนำมารวมกันภายใต้การบริหารด้วยวิสัยทัศน์ เพื่อให้การดำเนินงานมีทิศทางที่สอดคล้องกันภายใต้นโยบายร่วมอันเดียวกัน ดังนั้นกลุ่มบริษัท ซี.เอ็ม.พี. จึงประกอบด้วยหน่วยธุรกิจ ตามกิจกรรมที่สนับสนุนกัน ดังนี้

  1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็ม.พี. ซัพพลาย
  2. บริษัท ซี.เอ็ม.พี. โปรดักส์ จำกัด
  3. ศูนย์แนะนำสินค้าและฝึกอบรมประเทศไทย

 ภายใต้การทำงานของผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทำให้สามารถกำหนดทิศทางของกลุ่มซึ่งมีความแตกต่างกัน ในแต่ละส่วนให้เติบโตขึ้นไปพร้อมกัน ด้วยศักยภาพ ดังนั้นกลุ่มบริษัท ซี.เอ็ม.พี. สามารถพัฒนาและก้าวไปสู่การขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

การเติบโตภาคอุตสาหกรรมได้เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยความเหมาะสมนานาประการ และโดยการให้ความสำคัญของภาครัฐ จึงทำการพัฒนาเทคโนโลยี ได้เข้ามาสู่ประเทศไทย ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับความจำเป็นดังกล่าว

ผู้บริหารของ หจก.ซี.เอ็ม.พี.ซัพพลาย จึงได้จัดตั้ง บริษัท ซี.เอ็ม.พี. โปรดักส์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อสรรหาและนำเข้าสินค้าประเภทอุปกรณ์ เครื่องจักรที่มีคุณสมบัติทางการออกแบบ และเทคโนโลยีการใช้งานในระดับแนวหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการ พรัอมกันนั้นการให้ข้อมูลเพื่อการออกแบบ เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักร รวมทั้งการซ่อมบำรุงซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างมากที่จะรักษาสถานะการใช้งานให้คงทนไม่มีข้อบกพร่อง และลดการสิ้นเปลืองพลังงาน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทั้งในการจัดจำหน่าย การสนับสนุนทางเทคนิคไว้เป็นการเฉพาะแต่ละเครื่องจักร อย่างพร้อมเพรียงตลอดเวลา

บริษัทฯ ได้ตระหนักเสมอในการที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อคุณภาพ และมาตรฐานของบริการที่ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะมอบให้ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ตลอดไป

Visitors: 31,330